چاپ کردن این صفحه

انرژی پزشکی، دانش مطالعه تندرستی

نظریه‌پردازان ارتباطات معتقدند تمام علوم به زودی

در قالب سیبرنتیک و زیرشاخه‌های آن، نظام می‌یابند و با مطالعات انرژی پزشکی، تعریف جدیدی از سلامت و بیماری ارائه می‌شود و بر همین مبنا، جریان پویای انرژی و اطلاعات در ارگانیسم انسانی را توضیح می‌دهد.
در این دیدگاه، به جای تغییرات سلولی و بافتی، معادلات پویای انرژی و اطلاعات را مورد مطالعه قرار می‌دهیم و به جای یک بدن سخت و جامد،‌ یک جریان بی‌وقفه و هوشمند انرژی_اطلاعات را تحلیل می‌کنیم و از محدودیت‌‌های حواسمان، قدمی آن‌سوتر می‌گذاریم.
در واقع دانش انرژی پزشکی، مجموعه‌ای از اکتشافات در زمینه‌های فیزیک، شیمی، مخابرات، معماری، پزشکی و انسان‌شناسی است.
از جنبه‌های مهم مبحث انرژی پزشکی، رهیافتی فیزیکی به ارتباط بین ذهن و بدن است و از این دیدگاه، این علم، تشریح رخدادهای مرزی ذهن_بدنی‌ست و بسیاری از معماهای متافیزیکی را به شیوه‌های علمی و کمی توصیف می‌کند.
در نظریه‌ زیستی روانی اجتماعی، کلیه مسائل مربوط به تندرستی انسان، در پیوستاری از زیست بوم تا فرهنگ، فرد، سیستم‌های حیاتی، بافت‌ها، سلول‌ها، مولکول‌ها و اتم‌ها و بالاخره تا رخ‌دادهای زیر اتمی، مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
انرژی پزشکی، دانش مطالعه تندرستی و بیماری در بنیادی‌ترین سطح سازمان یعنی در سطح زیر اتمی و انرژیایی‌ست. این دانش حلقه‌ای است که علوم پایه پزشکی، یعنی زیست‌شناسی و آسیب‌شناسی بافتی، سلولی و مولکولی را تکمیل می‌کند.


با برداشتی از مقدمه کتاب انرژی پزشکی #جیمز_اوشمن دکتر #فرزاد_گلی
#فلوشیپ #پزشکی_روانتنی #بینا_رشته‌ای
تنظیم: #عاطفه_برزین#اقتصاد_زیست_انرژی

بازدید 19435 بار