چاپ کردن این صفحه

کاش

 

کاش می‌آموختیم و به دل می‌نشاندیم که قرار نیست همه مثل ما فکر یا احساس کنند
همه قرار نیست به ما دل دهند یا از ما دل بگیرند، گوش دهند، درک کنند


قرار نیست و ما قادر نیستیم پاسخ همه‌ی آن‌هایی که حتی به مهر، سراغمان می‌آیند را به گرمی پاسخ گوییم.
هر آدمی، گرفتاری، شرایط و حواس‌پرتی‌های خودش را دارد
هر آدمی حرایم خاص خود، دل‌خوشی‌هایی دارد...

کاش می‌آموختیم...

 

"عاطفه برزین"

بازدید 29302 بار